Vraag en Antwoord

 

 

 

Hoe zijn de schooltijden?

Alle dagen beginnen we om 08.30 uur. De deur gaat om 08:15 uur open. De bel wordt om 08:25 uur geluid, dan moeten alle leerlingen naar de klassen en nemen de ouders/verzorgers afscheid van hun kinderen. Op die manier kunnen we op tijd starten met de lessen.
De middagpauze duurt van 12.00 uur tot 13.00 uur. De school gaat uit om 15.15 uur.
Op woensdag en vrijdag gaat de school uit om 12.15 uur.

Hebben de jongere kinderen dezelfde schooltijden?

De schooltijden zijn voor alle leerlingen gelijk.

Hoe is het halen en brengen geregeld?

Kinderen zijn ’s morgens vanaf 08.15 uur welkom op school. Alle ouders kunnen hun kind(eren) in de groep brengen. De kinderen doen hun jas en tas in hun eigen locker.
In groep 1&2 kunnen de ouders in de kring een boekje voorlezen.
Om 12.00 uur en om 15.15 uur kunt u uw kinderen weer ophalen. We vragen u te wachten bij het hek, de leerkracht van groep 1&2 ziet dan welke leerling naar huis kan/mag gaan.
Na schooltijd is de leerkracht van uw kind in de groep aanwezig en aanspreekbaar voor ouders en kinderen.

Mededelingenschrift groep 1-2

Bij binnenkomst in groep 1-2 ligt een schriftje waarin u een mededeling kwijt kunt, bijvoorbeeld dat uw kind door iemand anders gehaald wordt.

Welke afspraken gelden er voor de gymles? 

Groep 1-2 gymt o.l.v. de groepsleerkracht eenmaal per week in het speellokaal van Nicolaasschool en eenmaal per week in de gymzaal van de Ringkant.
De gymlessen voor de groepen 3 t/m 6 worden verzorgd door een vakdocent. Groep 7/8 krijgt les van de eigen groepsleerkracht, zij is uiteraard bevoegd om deze lessen te verzorgen. Deze lessen vinden plaats in de gymzaal van de Ringkant. Het gymrooster kunt u vinden op de website; informatie-schooltijden/roosters.
Voor de hygiëne zijn gymschoenen (voor alle kinderen) en gymkleren (voor de kinderen vanaf groep 2) verplicht.

Waar kan ik de vakanties en vrije dagen vinden?

Op deze site kunt u de vrije dagen en vakanties vinden onder de tab informatie-vakanties en studiedagen. Deze staat ook in de schoolgids vermeld.

Moeten de kinderen ook eten en drinken (pauzehap)meenemen?

Elke ochtend krijgen alle kinderen de gelegenheid om iets te drinken en te eten. We verzoeken ouders dringend om geen snoep of grote hoeveelheden etenswaren mee te geven. Wilt u op het deksel, de beker en het tussendoortje de naam van uw kind zetten? U kunt dit in de locker van uw kind neer (laten) zetten.

Wanneer verschijnt de nieuwsbrief?

De Oehoe is een informatieblad met actuele onderwerpen en ontwikkelingen. Het verschijnt eens per twee weken. U ontvangt de Oehoe via de mail. Ook kunt u de nieuwsbrief downloaden vanaf de website tab; de Oehoe.

Hoe is het overblijven geregeld?

De tussenschoolse opvang (TSO) op onze school wordt verzorgd door Kinderdagverblijf Polderpret. Meer informatie kunt u vinden op de website van de school; informatie-TSO/overblijf.

Hoe zit het met de ouderbijdrage?

U ontvangt van de school een e-mail over de bijdrage. In de schoolgids kunt u meer informatie vinden over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage komt veelal ten goede aan sfeergevoelige zaken, zoals eindejaarsviering, de culturele activiteit en sinterklaas. De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.

Worden er ook informatieavonden gehouden?

Aan het begin van het schooljaar worden de ouders van alle groepen uitgenodigd voor een informatieavond.

Hoe is de medezeggenschap (MR) geregeld?

Op de Tamboerijn is een MR. In deze raad werken ouders en leerkrachten samen aan het schoolbeleid. De namen van de raadsleden kunt u in de schoolgids vinden.

Wat doet de ouderraad (OR)?

Op onze school functioneert een ouderraad (OR). Een belangrijke taak van de OR is het contact tussen school en ouders te bevorderen. De ouderraad houdt zich vooral bezig met het organiseren van activiteiten. Soms organiseert de ouderraad de activiteit zelf, meestal samen met het schoolteam.

Welke leerkrachten werken op de school?

De namen van de teamleden kunt u in de schoolgids en op de website, tab; onze school-team vinden.

Welke taak hebben de klassenouders?

Op de Tamboerijn werken we met klassenouders, in de groepen 1 t/m 4. Deze ouders zijn contactpersoon voor andere ouders en helpen de leerkrachten bij het voorbereiden en organiseren van activiteiten en festiviteiten.

Wat doe ik als mijn kind ziek is?

Mocht uw kind ziek zijn, dan vinden wij het van groot belang dat u voor schooltijd naar school belt. Telefoonnummer school: 0172-539502.
Als uw kind onder schooltijd ziek wordt, nemen wij uiteraard telefonisch contact met u op. Als uw telefoonnummer in de loop van het schooljaar verandert, wilt u dit via de mail doorgeven: schoolleider@obsdetamboerijn.nl. Op die manier blijven uw gegevens up to date.

Hoe worden verjaardagen gevierd?

Verjaardagen van kinderen op school is een feest voor henzelf en de groep. Trakteren hoort daarbij. Wij vinden het fijn als ouders aan “niet- snoeptraktaties” denken….
Wilt u de uitnodigingen voor feestjes niet in de kring aan de kinderen geven? Het kan zo pijnlijk zijn, wanneer je niet wordt uitgenodigd.

Wanneer vindt het eerste gesprek plaats als mijn kind op school zit?

Als uw kind enige weken op school zit, wordt u door de groepsleerkracht uitgenodigd voor een gesprek over uw kind. Samen wordt dan een intakeformulier ingevuld. Op deze manier kan de begeleiding en het onderwijs voor uw kind zo goed mogelijk worden afgestemd.

Wanneer vinden de oudergesprekken plaats en krijgen de kinderen hun rapport?

De rapporten (voor de groepen 2 t/m 8) worden twee keer per schooljaar aan de leerlingen uitgereikt. U ontvangt dan ook een uitdraai van het leerlingvolgsysteem met de Cito-gegevens van uw kind. De (meeste) Cito-toetsen worden twee keer per schooljaar afgenomen, de rapporten worden op deze manier dus gekoppeld aan de Cito. Mocht de leerkracht het noodzakelijk vinden om eerder of frequenter van gedachten te wisselen over de sociaal- emotionele ontwikkeling of de (leer)ontwikkeling van uw kind, dan wordt u uiteraard door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek. Mocht u eerder behoefte hebben aan een gesprek met de leerkracht, kunt u altijd contact opnemen om een afspraak te plannen.

Oudervertelgesprekken
Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een “omgekeerd” tienminutengesprek. U kunt hiervoor een oudervertelformulier als leidraad gebruiken. Deze ontvangt u bij de start van het nieuwe schooljaar.

Wat kan ik doen als ik een gesprek wil met de groepsleerkracht?

U kunt bij de groepsleerkrachten na schooltijd altijd terecht met vragen over uw kind. Als u een langer gesprek wilt, of onder vier ogen een gesprek wilt, dan kunt u het beste een afspraak maken.

Als ik wil helpen op school, hoe gaat dat in zijn werk?

De leerkrachten kunnen het niet allemaal alleen. Hulp van ouders is zeer welkom en soms zelfs hard nodig. Zo kunt u helpen bij de creatieve middagen, de Ateliers, de sportdag, excursies, enz. U ontvangt hiervoor aan het begin van het schooljaar een ouderparticipatielijst waarop u kunt aangeven bij welke activiteiten u wilt komen helpen.

Wanneer vindt de spelletjesochtend in groep 1&2 plaats?

Iedere eerste vrijdagochtend van de maand worden er in de kleutergroep gezelsschapsspelletjes gespeeld. Ouders die het leuk vinden om hierbij een handje te komen helpen, kunnen dit kenbaar maken aan de groepsleerkracht.

Tamboerette, wat is dat precies?

Bij de Tamboerette (elk jaar in februari organiseren we een muziekfestijn op het podium) zien we veel leerlingen op het toneel verschijnen. Wennen aan een optreden in het openbaar, spreken in een grotere groep, één van de vele doelstellingen die wij spelenderwijs op deze manier realiseren. Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom!

Het werken met Ateliers, hoe gaat dat in zijn werk?

Drie keer per jaar in een cyclus van twee keer werken alle kinderen in Ateliers. Ieder kind maakt dan vooraf een keuze uit diverse activiteiten. In de workshops (Ateliers) willen we kinderen diverse vormen van leren aanbieden om op die manier ook andere talenten bij kinderen te ontdekken en ontwikkelen. U kunt hierbij denken aan: muziek, op pad de natuur in, koken, techniek& proefjes, creatief, drama, schaken enz.

Letters en cijfers schrijven in groep 1&2, welke kan ik het beste aanbieden?

In groep1&2 schrijven we met de letters en cijfers die in groep 3 worden aangeboden. Ouders die deze letter- / cijferkaart graag willen hebben, kunnen dit aan de groepsleerkracht vragen. De letters spreken wij uit zoals ze klinken. Voorbeelden: p als pu, r als rrrrr. Dit geldt ook voor de klinkers: a in jas spreken we anders uit dat de a in haak.

Waar liggen de gevonden voorwerpen?

In de gang (ingang bovenbouwgroepen) staat een mand voor de gevonden voorwerpen.

Hoe werkt het marktplaatsbord?

Wilt u iets ruilen, zoekt u iets of hebt u iets te koop? In de gangen hangen “Marktplaatsborden”.

Hoe is de buitenschoolse opvang (BSO) geregeld?

Stichting Kinderopvang Liemeer (SKL) biedt Buitenschoolse Opvang in Nieuwveen op twee locaties. Tevens voert deze Stichting het beheer over kinderdagverblijf Klein Dumpje, BSO “De Qubus” en BSO “JokiDo”. Meer informatie kunt u vinden op de website, tab; informatie-kinderopvang.