Missie en visie

Onze missie

De missie van De Tamboerijn: “De Kunst van het Leren”

Onze visie

Onze school werkt vanuit een aantal centrale uitgangspunten: samenwerkend leren, kindgericht onderwijs, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen bevorderen, werken richting afstemmend onderwijs, ruimte voor initiatieven en creativiteit.

Deze visie is de leidraad voor ons onderwijskundig beleid.

Ons schoolconcept is:

Leerinhouden:

 • we stimuleren zoveel mogelijk de zelfstandigheid en de zelfverantwoordelijkheid van onze leerlingen in een opbouwende lijn binnen de school;
 • we streven naar een evenwichtige verdeling van cognitieve, emotionele, sociale en affectieve ontwikkeling;
 • we streven ernaar om elke leerling het maximum haalbare resultaat te laten behalen

Werkvormen:

 • we willen een leeromgeving creĆ«ren waarin kinderen ondervinden dat samenwerking leerzaam en aangenaam is;
 • leerlingen moeten leren leren. In onze informatiemaatschappij veroudert kennis snel en moeten de leerlingen hun informatie weten te vinden (o.a. via internet);
 • alle groepen werken vanaf schooljaar 2010-2011 met dag- weektaken

Onderwijsstijl:

 • we werken met een basisinstructie en het verlengde instructie/begeleide inoefeningmodel;
 • in alle groepen wordt rustig en zelfstandig gewerkt, waarbij elkaar helpen/ ondersteunen en samenwerken wordt gestimuleerd.

Middelen:

 • voor vrijwel alle vak- en vormingsgebieden maken wij gebruik van methoden;
 • de computers worden ingezet als ondersteuning, verwerking en verdieping;
 • we maken voor zelfstandig werken gebruik van zelfcorrigerend materiaal.

Ouders van de school:

 • in communicatie en informatieverstrekking naar ouders investeren we tijd en energie;
 • ouders verlenen ondersteuning bij een aantal (buitenschoolse) schoolactiviteiten;
 • Er is een klankbordgroep van ouders;
 • De TSO wordt sinds januari 2011 georganiseerd door KDV Polderpret, de overblijfkrachten zijn ouders van de school en medewerkers van Polderpret;
 • ouders worden betrokken bij beleidsaspecten (MR).

Omgeving van de school:

 • we werken op verschillende terreinen samen met de andere SOPORA scholen
 • we onderhouden contacten met buitenschoolse opvang en het voortgezet onderwijs;
 • we participeren als school in het schoolmaatschappelijk werk;
 • onze intern begeleider (IBer), Caroline de Kleer, maakt deel uit van het IB netwerk in Ter Aar, Nieuwveen, Zevenhoven, Langeraar.

Zorgbreedte:

 • we volgen leerlingen nauwlettend in hun ontwikkeling en sluiten daar zoveel mogelijk bij aan door extra hulp voor opvallende leerlingen naar beneden en extra aandacht voor opvallende leerlingen naar boven en door het aanbieden van aangepaste leerwegen indien noodzakelijk;
 • we kennen onze eigen grenzen en geven die ook aan ouders aan en zullen verwijzen indien wij de gevraagde hulp niet (meer) kunnen leveren. Ons verwijzingspercentage is laag;
 • we werken met het CITO leerlingvolgsysteem. Daarnaast werken we met groepsoverzichten en groepsplannen (afstemmend onderwijs).

Levensbeschouwelijke identiteit:

 • we zijn een openbare school, waarin respect voor elkaar en laagdrempeligheid hoog in het vaandel staan;
 • we streven ernaar om leerlingen een veilige en geborgen omgeving te bieden.

Afstemmend onderwijs

Afstemming vindt zijn kracht in het anders leren kijken naar kinderen met specifieke

onderwijsbehoeften. We richten ons hierbij onder andere op interactie met zowel kinderen als ouders. Zo gaan wij samen op zoek naar een betere afstemming van de onderwijsbehoeften van kinderen. Daarbij wordt gewerkt vanuit de volgende principes:

 1. Wat kan dit kind met deze begeleiding van de groepsleerkracht wel;
 2. We denken, kijken, praten en handelen in termen van onderwijsbehoeften van uw kind;
 3. We gaan uit van een voortdurende samenwerking tussen leerkracht, kind, ouders en Begeleiders;
 4. We richten ons op het benutten van kansen en positieve factoren en het zoeken naar mogelijkheden;
 5. We gebruiken daarvoor een zo breed mogelijk referentiekader;
 6. We zijn gericht op het geven van haalbare, bruikbare adviezen;
 7. We streven daarbij een systematische en voor iedereen transparante werkwijze na.

Kortom, onderwijs waarbinnen zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen.